Groep 1 en 2

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt meestal vanuit de kring. Daarna wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Ook werken de kinderen in deze groep regelmatig achter de computer. Tijdens de eerste periode in groep 1 ligt de nadruk vooral op het wennen aan het schoolritme. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spel. Dit zet zich voort in groep 2, maar hier heeft de leerkracht toch een meer sturende en begeleidende rol.

In groep 1 en 2 wordt al enige jaren extra aandacht besteed aan de taalontwikkeling middels het werken in de kleine kring, het werken in hoeken, Schatkist vernieuwde versie voor groep 1 en 2, DORR, Bas-serie, Map Fonemisch Bewustzijn en op digitaal vlak middels Schatkist met de muis en Bas gaat digi-taal. Taal/lezen is de basis voor alle vakken en is dus essentieel voor verdere ontwikkeling tijdens de schoolperiode. Het is daarom van belang ouders nauw te betrekken bij de taal/leesontwikkeling.  Ook word er veel aandacht besteed aan rekenen. Dit gebeurt middels de Map Gecijferd Bewustzijn, Schatkist nieuwe versie en ontwikkelingsmateriaal. Digitaal wordt er gewerkt met Rekenen met Moffel en Piertje en rekenen met Bas.

Regels en gewoonten worden al vlug aangeleerd en zijn belangrijk voor een goede speel -en werksfeer. In het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt er intensief samengewerkt met voorschoolse instanties. Er is met deze instanties een convenant ondertekend. Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan, ten einde een vloeiende overgang van voorschool naar vroegschool (basisschool) te creëren. 

De groepen 1 en 2 participeren hierin middels de activiteiten van de Brede School.

Op het lesrooster worden verschillende leer -en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit nauwelijks merkbaar. Wie in een hoek speelt is ook bezig met taalontwikkeling, wie een lotto maakt leert getallen, kleuren, begrippen en wie op een vel papier de golven van de zee tekent is ook bezig met voorbereidend schrijven. Veel vakken komen aan de orde aan de hand van thema's  In groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Soms zitten kinderen langer of korter dan twee jaar in groep 1 en 2. Het is afhankelijk van hun geboortedatum, hun aard en aanleg. Aan het einde van groep 2 wordt in het team en met de ouders besproken of een kind toe is aan groep 3. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als het kind hier aan toe is. Onze voorkeur gaat uit naar een gedegen ondergrond. We zien een kind liever een poosje langer in groep 2 als de voorwaarden niet worden beheerst. We proberen de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, zoals we binnen de gehele school een doorgaande lijn van groot belang vinden.