Ons onderwijs

Onze leerlingen gaan met plezier naar school. We bieden een fijne, veilige, gestructureerde leeromgeving voor alle leerlingen.

We werken planmatig  volgens beproefde methodes. Dat houdt in, dat de leerkracht probeert de onderwijsdoelen zo exact mogelijk te bereiken. Dat wil zeggen, dat een gedegen inhoudelijke vorming wordt nagestreefd gericht op basiskennis en basisvaardigheden.

Tegelijkertijd bestaat er veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de sociale vorming van de kinderen.

Voor ons heeft dit een hoge prioriteit. Het onderwijs mag dus niet star worden of voorbij gaan aan de kinderlijke spontaniteit. Ondanks een planmatige aanpak wordt er op onze school zo flexibel en kindvriendelijk mogelijk gewerkt.

De missie en visie

Persoonlijke ontwikkeling vormt de basis voor optimale leerprestaties. Het is een wezenlijk onderdeel van de sociaal-emotionele vorming, waar veel aandacht aan wordt besteed. Ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het kind zijn aandachtspunten. Een kind vindt in de school een veilige en  gestructureerde plek binnen een positief  leef- en leerklimaat.

Missie

We leggen het accent op kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerking en normen en waarden, waarbij we kinderen de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

We streven er naar de leerlingen in alle opzichten te laten groeien in een veilige, positieve en inspirerende leer- en leefomgeving, in zichzelf te laten geloven en het maximale te halen uit eigen talenten en capaciteiten.

Uitgangspunten

Wij zijn een openbare school voor ieder kind, voor elke richting. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor het individu.

Onze school staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden.

Alle kinderen hebben in hun ontwikkeling iets gemeenschappelijks. Maar daarnaast is het in het onderwijs aan onze school gewoonte aandacht te besteden aan de verschillen in aanleg en rijping. Tijdens ons onderwijs staat dan ook niet alleen de lesmethode centraal, maar ook en vooral het kind dat wil leren. Wel willen wij het liefst met alle leerlingen de kerndoelen, die de overheid ons stelt, bereiken. De methoden die we daarbij gebruiken bieden ons ook de ruimte om de kinderen die extra zorg behoeven extra of andere oefenstof te geven. Voor de kinderen die dit niet nodig hebben is er voldoende verrijkingsstof.

Goede prestaties bij de leervakken zijn belangrijk. Maar we hopen met onze inspanningen meer te bereiken. Voor ons is heel belangrijk dat een kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de materialen op school. Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen. Het kind moet leren samenwerken en samenspelen. Om het een en ander te bereiken is een geregeld contact tussen school en thuis onontbeerlijk. De betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we niet alleen prettig, maar ook belangrijk.

Visie

Kinderen hebben recht op goed onderwijs in een omgeving en sfeer waarin zij zich veilig voelen en waar orde en regelmaat een gegeven is. Wij zijn niet alleen gericht op de verstandelijke ontwikkeling van een kind, maar ook op een veelzijdige ontplooiing van talenten. Eigen initiatief, zelfstandig werken en de interesses van kinderen geven doorlopend impulsen aan de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht creëert uitdagende leersituaties; volgt de ontwikkeling van kinderen en stuurt - daar waar nodig - bij.

We weten dat een kind wil leren en dat het behoefte heeft aan succeservaringen. Kleine kinderen leren grotendeels spontaan; bij oudere leerlingen gaat het wat meer gestructureerd.

Over het algemeen geldt: Wil je kennis vergaren, dan zul je daar energie in moeten steken. We gaan dan ook uit van het principe:                   

 

Leren doe je zelf !

 

Uiteraard bieden wij de begeleiding (coaching), zorg en ondersteuning die een kind nodig heeft.

Onze uitgangspunten zijn:

 • Werken vanuit de gedachte dat welbevinden een voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling. 
 • Een pedagogisch en didactisch programma aanbod.
 • Aandacht voor het kind in zijn totaliteit.
 • Werken vanuit de gedachte van een leefwerkgemeenschap die de kinderen zoveel mogelijk kansen op ontplooiing moet bieden.        

We gaan uit van ieders competenties;

 • Iedereen de kans krijgt zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel te ontwikkelen, hetgeen actief gestimuleerd wordt;
 • Iedereen een zo groot mogelijke autonomie wordt geboden;
 • Zelfsturing als belangrijk doel wordt nagestreefd;
 • Het welbevinden wordt bewaakt vanuit goede relaties;
 • Er gewerkt wordt aan het vergroten van de weerbaarheid.
 • Kenmerk pedagogisch klimaat: veiligheid, vertrouwen, respect, ondersteuning en uitdaging.
 • Kenmerk didactische aanpak: structuur, (interactieve) instructie, veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en een specifiek afgestemd klassenmanagement.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.